e-Detector Noiseless-dp.501110-010-Cảm biến tự động bật tắt đèn

Xut x:  Spain
Bo hành:12 tháng
e-Detector Noiseless- dp.501110-010 Cảm biến tự động bật tắt đèn theo thời gian, vùng hoạt động ( Vùng hoạt động 6×6 m).