Orbis Circumat Pro CR 12M-OB134920-Cảm biến tự động bật đèn

Xut x:  Spain
Bo hành:12 tháng
ORBIS Circumat Pro CR 12M – OB134920 Cảm biến tự động bật tắt đèn theo thời gian, ngưỡng sáng, vùng hoạt động(Vùng hoạt động 30 x 30m tại độ cao 3,5m).